Kadra naukowo-dydaktyczna

 


 

 

dr hab. Marian Niezgoda, prof. PWSW

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego: polonistyka (1966), socjologia (1970). Doktorat 1975 „Społeczne determinanty wyboru zawodu” (Wrocław-Kraków Ossolineum 1974) i habilitacja 1994 – „Oświata i procesy rozwoju społecznego. Przypadek Polski. Studium socjologiczne, Kraków Wydawnictwo UJ 1993 także na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Honorowy profesor nauk filozoficznych (professor honoris causa) Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Skopje.

Zawodowo związany z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – wicedyrektor (1999-2003) i dyrektor (2002-2008) Instytutu. Kierownik Zakładu Socjologii Komunikacji Społecznej (1997-2014).

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Socjologii Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Wcześniej profesor nadzwyczajny w Instytucie Socjologii UJ – 2002 – 2014; profesor nadzwyczajny na Wydziale Humanistycznym AGH 2003 – 2012; profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie 1996 – 2003.

Zainteresowania naukowe: socjologia edukacji i szkolnictwa wyższego, socjologia młodzieży, socjologia komunikacji, metodologia badań socjologicznych, procesy kształtowania tożsamości narodowej.

Autor 2 książek, współautor 2, redaktor i współredaktor 16, 87 artykułów w czasopismach i pracach zbiorowych, 18 recenzji, tłumaczeń, tekstów publicystycznych drukowanych po polsku, angielsku, macedońsku, francusku, ukraińsku i rosyjsku.

Aktywny uczestnik 82 konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.

Koordynator 6 programów badawczych.

Stypendysta rządku francuskiego w École des Hautes Études en Sciences Sociales (1978), programu wymiany z Uniwersytetem Oxfordzkim (Nuffield College) 1987), programu Tempus w Uniwersytecie w Leiden (1992, 1993), stażysta w uniwersytetach w Kijowie, Padwie, Skopje.

Autor 31 raportów badawczych i eksperckich (ekspert Zarządu Huty Katowice dla określenia warunków prywatyzacji, Firmy Halcrow przygotowującej program operacyjny województwa Podkarpackiego (kapitał ludzki), w „Programie rozwoju instytucjonalnego” dla MSWiA i Banku Światowego (usługi publiczne), programu Tempus w ramach projektu przygotowującego model studiów doktoranckich dla Macedonii.  .

Był ekspertem Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej i Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Ma na swym koncie ponad 40 wypromowanych licencjatów, 250 magistrów, 12 doktorów. Recenzent w 19 przewodach doktorskich i 7 habilitacyjnych.

Zainteresowania: fotografia, historia, muzyka.

 


dr Sławomir Solecki

obszary zainteresowań badawczych:

socjologia miasta i regionu, socjologia gospodarki i rynku pracy, socjologia edukacji,

doradztwo zawodowe i personalne, ekonomia społeczna

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Rozprawa doktorska pt.: Społeczna przestrzeń miasta w okresie przemian systemowych na przykładzie Rzeszowa (2002, Uniwersytet Rzeszowski, Promotor Prof. dr hab. Marian Malikowski; Recenzenci: Prof. dr hab. Andrzej Sadowski, Prof. dr hab. Andrzej Majer). W latach 2003-2013 adiunkt w Zakładzie Socjologii Miasta i Regionu Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2005 r. zatrudniony w Instytucie Socjologii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu na stanowisku starszego wykładowcy. W okresie zatrudnienia na Uniwersytecie Rzeszowskim i w PWSW w Przemyślu autor i współautor  kilkudziesięciu artykułów i publikacji naukowych. Członek stowarzyszeń profesjonalnych: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej, Narodowe Forum Doradztwa Kariery oraz Przemyskie Towarzystwo Naukowe.

Pobyty stażowe: na Uniwersytecie Lwowskim, na Uniwersytecie Humbolta w Berlinie oraz w instytutach badawczych współpracujących z niemieckimi uczelniami wyższymi w celu rozwijania kadr systemu B+R i komercjalizacji wiedzy. W 2013 r. w ramach projektu Uniwersytetu Rzeszowskiego – Nowoczesność i przyszłość regionu pobyt studyjny na Uniwersytecie w Brasilii (Brazylia) oraz pięciomiesięczny staż naukowy w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego W latach 2013-2014 udział w programie mobilności zawodowej pracowników wyższych uczelni Erasmus + : Technological Edukational Institute of Crete (Grecja) i Universidade Beira Interior, Covilha (Portugalia).

W latach 2005-2015 dyrektor Instytutu Socjologii PWSW w Przemyślu. Współautor wniosku o utworzenie kierunku socjologia w PWSW w Przemyślu. W ramach pełnionej funkcji organizator kilkudziesięciu seminariów naukowych i wykładów dla środowisk profesjonalnych, współorganizator badań i międzynarodowych konferencji naukowych. Inicjator akcji wspierania Polaków żyjących w Mołdawii realizowanych przez studentów i pracowników IS PWSW. W 2012 r. kierowanie pracami instytutowego zespołu ds. wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji do programu kształcenia na kierunku socjologia. Od 2013 inicjator nawiązywania przez IS PWSW współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-kulturowego i gospodarczego w celu realizacji zamawianych prac licencjackich.

W latach 2008-2014 kierownik studiów podyplomowych i specjalistycznych szkoleń prowadzonych przez PWSW w Przemyślu. Autor programów studiów podyplomowych zgodnych z KRK. W latach 2008-2012 koordynator merytoryczny w projektach współfinansowanych ze środków EFS. Ukończone szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje: Doradca biznesowy ekonomii społecznej (Fundusz Współpracy, Warszawa), Zarządzanie zmianą w organizacjach  (Centrum Rozwiązań Menadżerskich, Warszawa), Zarządzanie ryzykiem w organizacjach (Centrum Rozwiązań Menadżerskich, Warszawa), Interkulturowy doradca zawodowy  (Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Kraków), Zarządzanie projektami (Centrum Rozwiązań Menadżerskich, Warszawa), Zarządzanie projektami badawczymi i innowacyjnymi oraz komercjalizacja wiedzy (RARR, Rzeszów),

 


 

ks. dr Wojciech Pac urodził się w Przemyślu. Lata nauki szkolnej spędził w Krośnie, gdzie uzyskał wykształcenie średnie w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika oraz złożył egzaminu dojrzałości w 1996 roku. W tym samym roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskał tytułu magistra teologii. W roku 2005 na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej: „Dynamika przeobrażeń samorządu terytorialnego w latach 90 – tych XX wieku na przykładzie gminy Krosno” – uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie prowadzi zajęcia ze studentami w Rzeszowie i Przemyślu. Jest autorem publikacji dotyczących społecznych uwarunkowań rozwoju i funkcjonowania organów władzy państwowej i samorządowej. Prowadzi także działalność duszpasterską, pełni funkcję proboszcza parafii i opiekuna mniejszości romskiej na terenie Podkarpacia

 


 

dr Andrzej Kawecki

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu. W roku 2014 na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej: „Lokalny system pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Studium na przykładzie powiatu przemyskiego” uzyskał stopień naukowy doktora nauk społecznych

w zakresie socjologii, nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Historycznych      i Społecznych UKSW w Warszawie (promotor: prof. zw. dr hab. Sławomir H. Zaręba).

Aktualnie zatrudniony w Instytucie Socjologii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu na stanowisku starszego wykładowcy oraz w Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu na stanowisku zastępcy naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego.

Obszary zainteresowań naukowo-badawczych koncentrują się wokół takich aspektów jak: bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo społeczne, socjologia bezpieczeństwa i socjologia rodziny, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych.

 

 


dr Jerzy Michno 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii.

Specjalizuje się w socjologii gospodarki.

Ur. 1968 r. w Rzeszowie.

Od października 2005 roku zatrudniony jako starszy wykładowca w Instytucie Socjologii PWSW w Przemyślu. Udokumentowane doświadczenie poza szkolnictwem wyższym – koordynator badań warszawskiej Agencji Badań Marketingowych i Społecznych ARC Rynek

i Opinia, na terenie czterech byłych województw: rzeszowskiego, przemyskiego, krośnieńskiego i tarnobrzeskiego.

Studia magisterskie na kierunku politologia i nauki społeczne w zakresie socjologii

w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (1989-94). Od 15 lutego 1995 roku zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Socjologii Ogólnej Instytutu Filozofii i Socjologii WSP

w Rzeszowie. Po reorganizacji Instytutu Socjologii od 2000 roku w Zakładzie Socjologii Gospodarki (od 2001 w Uniwersytecie Rzeszowskim).

W 2003 r. doktorat na temat Społeczno-gospodarczych aspektów procesu restrukturyzacji polskiej gospodarki w regionie południowo-wschodnim (na przykładzie wybranych firm Rzeszowa) – (promotor: prof. dr hab. Stanisław Marczuk).

 

Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu socjologii.

 

E-mail: j-michno@o2.pl